(1)
เชตุพงษ์ พ. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตกับรูปแบบการตลาดกิจกรรม ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร: The Study on Relationship Between Lifestyle Patterns and Event Marketing Models of the Elderly’s Activity in Bangkok. วารสารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 2023, 6, 54-63.