(1)
ปาปัดถา ฉ.; โต๊ะมีนา ก. . ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร: Factors Affecting Fresh Coffee Consumption Behavior of People in Bangkok. วารสารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 2023, 6, 102-130.