(1)
กุลณา น. การพัฒนาสูตรซอสน้ำพริกตาแดงที่ใช้ในการผลิตข้าวตังแผ่นปรุงรส: A Development of Red Chili Paste Sauce Recipe Used As a Topping of Crispy Rice. วารสารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 2023, 6, 90-101.