(1)
สังวร พ.; เส็งศรี ส. . .; หาญชเล ธ.; อนันตวงศ์ ว. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง Internet of Things (IoT) และSmart City สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : A Study on Effects of Inquiry-Based Learning (5Es) With Cooperative Learning by Jigsaw Technique on Internet of Things (IoT) and Smart City for Mathayomsuksa 6 Students. วารสารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 2023, 6, 191-207.