เชตุพงษ์ พ. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตกับรูปแบบการตลาดกิจกรรม ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร: The Study on Relationship between Lifestyle Patterns and Event Marketing Models of the Elderly’s Activity in Bangkok. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 54–63, 2023. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/260433. Acesso em: 12 เม.ย. 2024.