ปาปัดถา ฉ.; โต๊ะมีนา ก. . ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร: Factors Affecting Fresh Coffee Consumption Behavior of People in Bangkok. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 102–130, 2023. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/261348. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.