กุลณา น. การพัฒนาสูตรซอสน้ำพริกตาแดงที่ใช้ในการผลิตข้าวตังแผ่นปรุงรส: A Development of Red Chili Paste Sauce Recipe Used as a Topping of Crispy Rice. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 90–101, 2023. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/261834. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.