สังวร พ.; เส็งศรี ส. . .; หาญชเล ธ.; อนันตวงศ์ ว. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง Internet of Things (IoT) และSmart City สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : A Study on Effects of Inquiry-Based Learning (5Es) with Cooperative Learning by Jigsaw Technique on Internet of Things (IoT) and Smart City for Mathayomsuksa 6 Students . วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 191–207, 2023. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/263116. Acesso em: 12 เม.ย. 2024.