เร่งมีศรีสุข ศุภศิษฏ์. 2023. “หลักการทรงงาน และหลักปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร: The Royal King’s Working Principle, Human Resource Management Pratice Affecting Learning Organization of Personnel in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon”. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 6 (1):40-53. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/259470.