เชตุพงษ์ พีรญา. 2023. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตกับรูปแบบการตลาดกิจกรรม ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร: The Study on Relationship Between Lifestyle Patterns and Event Marketing Models of the Elderly’s Activity in Bangkok”. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 6 (1):54-63. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/260433.