ปาปัดถา ฉันทนา, และ โต๊ะมีนา กรรณิการ์. 2023. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร: Factors Affecting Fresh Coffee Consumption Behavior of People in Bangkok”. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 6 (1):102-30. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/261348.