กุลณา นิภาพร. 2023. “การพัฒนาสูตรซอสน้ำพริกตาแดงที่ใช้ในการผลิตข้าวตังแผ่นปรุงรส: A Development of Red Chili Paste Sauce Recipe Used As a Topping of Crispy Rice”. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 6 (1):90-101. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/261834.