สังวร พีรพัฒน์, เส็งศรี สุภาณี, หาญชเล ธนารัตน์, และ อนันตวงศ์ วราพร. 2023. “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง Internet of Things (IoT) และSmart City สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : A Study on Effects of Inquiry-Based Learning (5Es) With Cooperative Learning by Jigsaw Technique on Internet of Things (IoT) and Smart City for Mathayomsuksa 6 Students”. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 6 (1):191-207. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/263116.