[1]
เร่งมีศรีสุข ศ., “หลักการทรงงาน และหลักปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร: The Royal King’s Working Principle, Human Resource Management Pratice Affecting Learning Organization of Personnel in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon”, วารสารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 40–53, มิ.ย. 2023.