[1]
เชตุพงษ์ พ., “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตกับรูปแบบการตลาดกิจกรรม ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร: The Study on Relationship between Lifestyle Patterns and Event Marketing Models of the Elderly’s Activity in Bangkok”, วารสารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 54–63, มิ.ย. 2023.