[1]
ปาปัดถา ฉ. และ โต๊ะมีนา ก. ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร: Factors Affecting Fresh Coffee Consumption Behavior of People in Bangkok”, วารสารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 102–130, มิ.ย. 2023.