[1]
สังวร พ., เส็งศรี ส. . ., หาญชเล ธ., และ อนันตวงศ์ ว., “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง Internet of Things (IoT) และSmart City สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : A Study on Effects of Inquiry-Based Learning (5Es) with Cooperative Learning by Jigsaw Technique on Internet of Things (IoT) and Smart City for Mathayomsuksa 6 Students ”, วารสารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 191–207, มิ.ย. 2023.