เชตุพงษ์ พ. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตกับรูปแบบการตลาดกิจกรรม ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร: The Study on Relationship Between Lifestyle Patterns and Event Marketing Models of the Elderly’s Activity in Bangkok”. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 54-63, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/260433.