ปาปัดถา ฉ., และ โต๊ะมีนา ก. . “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร: Factors Affecting Fresh Coffee Consumption Behavior of People in Bangkok”. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 102-30, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/261348.