กุลณา น. “การพัฒนาสูตรซอสน้ำพริกตาแดงที่ใช้ในการผลิตข้าวตังแผ่นปรุงรส: A Development of Red Chili Paste Sauce Recipe Used As a Topping of Crispy Rice”. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 90-101, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/261834.