สังวร พ., เส็งศรี ส. . ., หาญชเล ธ., และ อนันตวงศ์ ว. “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง Internet of Things (IoT) และSmart City สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : A Study on Effects of Inquiry-Based Learning (5Es) With Cooperative Learning by Jigsaw Technique on Internet of Things (IoT) and Smart City for Mathayomsuksa 6 Students”. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 191-07, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/263116.