[1]
ด้วงวิเศษ น. 2021. บทบรรณาธิการ. Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC). 4, 2 (Dec. 2021), 6–8.