ด้วงวิเศษ น. (2021). บทบรรณาธิการ. Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC), 4(2), 6–8. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/253408