เลิศชาญฤทธฺ์ ธ. (2022). (Book Review). Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC), 5(1), 284–291. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/257175