ด้วงวิเศษ น. บทบรรณาธิการ. Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC), [S. l.], v. 4, n. 2, p. 6–8, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/253408. Acesso em: 29 nov. 2022.