เลิศชาญฤทธฺ์ ธ. (Book Review). Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC), [S. l.], v. 5, n. 1, p. 284–291, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/257175. Acesso em: 29 jan. 2023.