ด้วงวิเศษ นฤพนธ์. 2021. “บทบรรณาธิการ”. Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC) 4 (2):6-8. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/253408.