เลิศชาญฤทธฺ์ ธนิก. 2022. “(Book Review)”. Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC) 5 (1):284-91. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/257175.