ด้วงวิเศษ น. (2021) “บทบรรณาธิการ”, Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC), 4(2), pp. 6–8. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/253408 (Accessed: 29 November 2022).