ด้วงวิเศษ น. “บทบรรณาธิการ”. Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC), vol. 4, no. 2, Dec. 2021, pp. 6-8, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/253408.