เลิศชาญฤทธฺ์ ธ. “(Book Review)”. Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC), vol. 5, no. 1, June 2022, pp. 284-91, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/257175.