ด้วงวิเศษ นฤพนธ์. “บทบรรณาธิการ”. Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC) 4, no. 2 (December 24, 2021): 6–8. Accessed November 29, 2022. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/253408.