เลิศชาญฤทธฺ์ ธนิก. “(Book Review)”. Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC) 5, no. 1 (June 15, 2022): 284–291. Accessed January 29, 2023. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/257175.