1.
ด้วงวิเศษ น. บทบรรณาธิการ. JASAC [Internet]. 2021 Dec. 24 [cited 2022 Nov. 29];4(2):6-8. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/253408