อาจหาญ จ. ., & นกแก้ว อ. . (2024). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง. Journal of Buddhist Education and Research, 9(4), 179–192. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/271620