อาจหาญ จ. .; นกแก้ว อ. . ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง. Journal of Buddhist Education and Research, [S. l.], v. 9, n. 4, p. 179–192, 2024. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/271620. Acesso em: 13 jun. 2024.