อาจหาญ จุรีรัตน์, and นกแก้ว อาทร. 2024. “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง”. Journal of Buddhist Education and Research 9 (4):179-92. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/271620.