อาจหาญ จ. . and นกแก้ว อ. . (2024) “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง”, Journal of Buddhist Education and Research, 9(4), pp. 179–192. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/271620 (Accessed: 13 June 2024).