[1]
Thongjan ก. . and Patamadilok ส. ., “การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5”, ๋JBER, vol. 8, no. 1, pp. 81–93, Apr. 2022.