อาจหาญ จ. ., and นกแก้ว อ. . “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง”. Journal of Buddhist Education and Research, vol. 9, no. 4, Mar. 2024, pp. 179-92, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/271620.