อาจหาญ จุรีรัตน์, and นกแก้ว อาทร. “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง”. Journal of Buddhist Education and Research 9, no. 4 (March 1, 2024): 179–192. Accessed June 13, 2024. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/271620.