1.
อาจหาญ จ, นกแก้ว อ. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง. JBER [Internet]. 2024 Mar. 1 [cited 2024 Jun. 13];9(4):179-92. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/271620