[1]
ฉันต์วิเศษลักษณ์พ. และ เนตรโพธิ์แก้วอ. 2020. โซเชียลทีวี นวัตกรรมการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพจทางการ ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล. วารสารศาสตร์. 14, 1 (ธ.ค. 2020), 172.