[1]
วรกุลลัฎฐานีย์ก., แสงสิงแก้วน. และ โกมลบุตรร. 2020. การประเมินผลการสื่อสารทางสังคม สำนักงานสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ. 2562. วารสารศาสตร์. 14, 1 (ธ.ค. 2020), 204.