[1]
ตีระพฤติกุลชัยบ., สมศักดิ์ร. และ วรรณมะกอกอ. 2020. ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้แนวคิดการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด. วารสารศาสตร์. 14, 1 (ธ.ค. 2020), 234.