[1]
จงวิไลเกษม ว. 2020. บรรณนิทัศน์ บทสะท้อน: The Debunking Handbook 2020. วารสารศาสตร์. 14, 1 (ธ.ค. 2020), 268.