[1]
เธียรสวัสดิ์กิจ ด. 2021. ถึงเวลามองปัญหาองค์กรข่าวด้วยกรอบแนวคิด Sociology of Journalism. วารสารศาสตร์. 14, 2 (พ.ค. 2021), 10.