(1)
สุวรรณภักดี ป.; จุมพลเสถียร แ. ทัศนคติ ความคาดหวัง และแนวโน้มพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร. Journalism 2019, 12, 47.