(1)
หินวิมานส. บทบรรณาธิการ “ป็อป หวีด สยอง”. Journalism 2020, 14, 6.