(1)
วรกุลลัฎฐานีย์ก.; แสงสิงแก้วน.; โกมลบุตรร. การประเมินผลการสื่อสารทางสังคม สำนักงานสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ. 2562. Journalism 2020, 14, 204.